AZ OTOKOC HUNGARY KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL ÉS FELDOLGOZÁSÁRÓL

Amennyiben Ön meglátogatja a www.budget.hu honlapot és használja a honlap egyes funkcióit, illetve felveszi a kapcsolatot az Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társasággal („Otokoc” vagy „Adatkezelő”) szükségessé válik, hogy az Otokoc kezelje az Ön személyes adatait.

Jelen adatvédelmi szabályzatban információt talál arra vonatkozóan, hogy

 • Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban,
 • milyen célokból, milyen jogi alapon és meddig kezeljük az Ön személyes adatait,
 • kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.
Tájékoztatás az adatkezelésről és az adatvédelmi jogokról​

1. Az adatkezelő személye, elérhetőségei, EU-n kívüli adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak kezelője:

Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:
cs@budget.hu

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk belső informatikai rendszerét és honlapunkat az Anyavállalatunk, a törökországi székhelyű Otokoc Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi üzemelteti (Aydınevler Mah. Respect Cad. No: 60 Küçükyalı, Maltepe/İstanbul; honlap: otokocotomotiv.com.tr). Az Otokoc Otomotiv Ticaret Ve Sanoyi Anonim Sirketi részére történő adattovábbítás megfelelő garanciája, hogy anyavállalatunkkal kötött közös adatkezelői megállapodásban az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk az Európai Bizottság 2021. június 4-én elfogadott Bizottság (EU) 221/914 számú az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló Végrehajtási Határozatának alapulvételével és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkének (7) bekezdése alapján. Ezen felül a török adatvédelmi törvény (a személyes adatok védelméről szóló 6698. törvény) is biztosítja a személyes adatok védelmét. Az Anyavállaltunkkal kötött közös adatkezelői megállapodás lényege az, hogy Önt az adatkezeléssel kapcsolatos információkról alapvetően a Társaságunk tájékoztatja és Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsődlegesen a Társaságunk felé érvényesítheti.

Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatban kezelt személyes adataihoz bizonyos esetekben az Európai Unió területén kívül található címzettként az Anyavállalatunk, az Otokoc Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi is hozzáférhet.
 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, ha Ön a honlapon keresztül kapcsolatba lép velünk vagy a honlapon keresztül vagy elektronikus úton ajánlatot kér tőlünk; az Ön adatainak kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges mértékben; az Ön tájékoztatása céljából az aktuális információkról, termékekről, rólunk szóló hírekről, valamint tájékoztató cikkek és anyagok küldése, azzal a feltétellel, hogy az Önnek az alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló jogai biztosítottak maradjanak.

Jogszabályi háttér: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, 28 cikk, 46 cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontjai; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (magyar Infotv.) 5.§ (1) bek. b) pontja, 10.§ (1) (bek. a) pontja.
 

3. Milyen jogi vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

3.1. Hozzáférés:
Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat

3.2. Helyesbítés: Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.

3.3. Korlátozás: Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben
 • vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
3.4. Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

3.5. Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.

3.6. Törlés: Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha
 • a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,
 • jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.
3.7. Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy megkérjen bennünket, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.

3.8. Kártérítéshez való jog: Ön kérheti a személyes adatainak jogellenes kezeléséből eredő kárának megtérítését.

3.9. Panasz: Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

4. Kapcsolattartás
 • Miért kezeljük az Ön adatait?
  Kapcsolattartás céljából kezeljük az Ön adatait, ha Ön a honlapon keresztül kapcsolatba lép velünk vagy a honlapon keresztül vagy elektronikus úton ajánlatot kér tőlünk vagy ebben a kérdésben munkavállalóinkkal vagy tanácsadóinkkal kapcsolatba lép.
 • Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
  A kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 • Köteles Ön megadni az adatait?
  Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.
 • Milyen adatokat kezelünk?
  Az Ön neve / cégneve, adószáma, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám, az Ön üzenetének tartalma
 • Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
  Az ajánlatkérés kapcsán megadott adatokat a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig tároljuk
 • Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
  Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk: CRM rendszerünket üzemeltető cég mint adatfeldolgozó, vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető anyavállalatunk mint közös adatkezelő

5. Foglalás és gépjármű bérleti szerződések
 • Miért kezeljük az Ön adatait?
  Adatait azért kezeljük, hogy ajánlatot adjunk gépjármű kölcsönzési szerződés megkötésére, az Ön adatait vállalatirányítási rendszerünkben nyilvántartsuk, kapcsolatot tartsunk Önnel
 • Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
  Fenti célokból az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert az az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges.
 • Köteles Ön megadni az adatait?
  Az adatok megadása a bérleti szerződés megkötésének, illetve a gépjármű használatának előfeltétele. Amennyiben az adatait nem adja meg, úgy nem tudja a gépjárművet használni.
 • Milyen adatokat kezelünk?
  Az Önök neve / cégneve, adószáma, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám, az Önök fizetéssel kapcsolatos adatai, az Önök gépjármű kölcsönzési szerződésben rögzített adatai
 • Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
  A foglalás leadásától számított 2 évig, amennyiben a bérleti szerződés megkötésre kerül, úgy a bérleti szerződés megszűnésétől számított 5 évig, vagy amennyiben ez hosszabb, a számviteli / adó jogszabályokban meghatározott adattárolási ideig tároljuk.
 • Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
  Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk: vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető anyavállalatunk mint közös adatkezelő

6. Hírlevelek és reklámanyagok
 • Miért kezeljük az Ön adatait?
  Az Ön tájékoztatása céljából az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.
 • Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
  A kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 • Köteles Ön megadni az adatait?
  Adatait nem köteles megadni, ilyen esetben azonban nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • Milyen adatokat kezelünk?
  Az Önök neve / cégneve, adószáma, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám, az Önök fizetéssel kapcsolatos adatai, az Önök gépjármű kölcsönzési szerződésben rögzített adatai
 • Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
  Hírleveleinket, reklámanyagunkat kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet (reklámot) kapni, arról bármikor leiratkozhat, valamint, ha meggondolná magát, arra bármikor újból feliratkozhat. Leiratkozás esetén több e-mailt nem küldünk az Ön részére és töröljük az Ön személyes adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét
 • Hogyan tud leiratkozni a hírlevelünkről
  - a hírlevelet tartalmazó e-mail alján található linkre kattintva; - az ugyfelszolgalat@budget.hu e-mail címre küldött leiratkozást kérő e-mail útján; vagy - az Otokoc Hungary Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. címre küldött leiratkozást kérő levél útján
 • Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
  Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk: vállalatirányítási rendszerünket üzemeltető anyavállalatunk mint közös adatkezelő

7. Egyéb, cookie-k
 • Milyen adatokat kezelünk még a honlapon?
  A honlap működése során további adatokat is gyűjthetünk Önről, amelyek azonban nem alkalmasak az Ön azonosítására (pl. IP cím, honlap látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének típusa stb.). Honlapunkon webelemző szolgáltatásokat használatunk (Google Analytics).
 • Cookie-k használata
  Az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) kerül elhelyezésre és az a későbbi látogatás során kerül visszaolvasásra. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.
 • Miért helyezünk el cookie-kat?
  Az általunk használt cookie-k egy része az oldalunk működéséhez szükséges, például azonosítja a felhasználó munkamenetét, megakadályozza a CSRF támadásokat. Ezen kívül marketing és statisztikai célokra használunk cookie-kat. Az általunk használt cookie-k egy részének alkalmazásához szükséges az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap használatának megkezdésekor adhat meg részünkre. Ön a cookie-kat a böngészője Beállítások / Adatvédelem és biztonság menüpontjában törtölheti.
 • Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
  A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 • Az általunk alkalmazott cookie-k azonosítása

  Név

  Lejárat

  Típus

  _RequestVerificationToken

  session (böngésző bezárásáig)

  Az oldal működéséhez szükséges

  ASP.NET_SessionID

  session (böngésző bezárásáig)

  Az oldal működéséhez szükséges

  _ga

  2 év

  Statisztika

  _gat

  1 nap

  Statisztika

  _gid

  1 nap

  Statisztika

  collect

  session (böngésző bezárásáig)

  Statisztika

  _fbp

  1 nap

  Marketing

  fr

  3 hónap

  Marketing

  NID

  6 hónap

  Marketing

  tr

  session (böngésző bezárásáig)

  Marketing