Átvételi Iroda
Átvétel Dátuma
{{fromDayNumber}}
{{fromDayName}} {{fromMonthName}}
Válassza ki a leadási irodát
Leadás Dátuma
{{toDayNumber}}
{{toDayName}} {{toMonthName}}

1. BUDGET.HU – OTOKOC HUNGARY WEBSITE TAGSÁG
BUDGET.HU-Otokoc Hungary Weboldal Tagság (a továbbiakban: Weboldal Tagság) az Otokoc Hungary Kft. (a BUDGET liszensz jogosultja autókölcsönzési szolgáltatásokra Magyarországon) által működtetett ügyfélkapcsolati és hűségprogram azon ügyfelek részére, akik regisztráció útján válnak tagokká. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az Otokoc Hungary által a weboldalon keresztül történő online gépjárműbérléssel kapcsolatos eljárásokat és elveket, valamint az Otokoc Hungary és a Tag kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek meghatározását. Jelen ÁSZF tartalmazza az Otokoc Hungary Kft. és a Weboldal Tagságban résztvevő ügyfelek közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit.
 
2. FOGALMAK
BUDGET: Otokoç Hungary Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.; cégjegyzékszám: 01-09-274226) (a továbbiakban: Otokoc Hungary),
Tag: Az a természetes vagy jogi személy aki a Weboldal Tagság tagja,
Honlap: A www.budget.hu domain néven működő weboldal,
Jármű: A BUDGET tulajdonában lévő és általa kölcsönzött bármilyen márkájú és modellű jármű
ÁSZF: Az Otokoc Hungary Kft. és a Weboldal Tagságban résztvevő ügyfelek közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit jelenti.
 
3. CSATLAKOZÁS A WEBSITE TAGSÁGHOZ, A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY FENNÁLLÁSA
A Weboldal Tagságban való részvétel a taggá válni kívánó személy által a weboldalon megadott tagfelvételi eljárás lebonyolításával és a regisztrációs folyamat kitöltésével lehetséges. A weboldal tagjává válásával a Tag elfogadja, kijelenti és vállalja, hogy a jelen ÁSZF minden rendelkezését elolvasta, megértette és elfogadja.
 
4. A BUDGET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A BUDGET megtesz minden, a törvény által megkövetelt ésszerű biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza az ellenőrzése alá tartozó személyazonossági, cím-, elérhetőségi adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést vagy azok megváltoztatását.
4.2. Biztonsági okokból a BUDGET képes lesz nyomon követni és rögzíteni a Tag minden tevékenységét a weboldalon, és ha szükségesnek tartja, mindenféle beavatkozást megtehet, mint például eltávolítás a weboldalról, tagság felfüggesztése, tagság törlése és hasonlók.
4.3. A BUDGET a Tag előzetes értesítése nélkül részben vagy teljesen megváltoztathatja a weboldal formátumát és tartalmát, valamint megváltoztathatja a weboldal domain nevét, különböző aldomaineket használhat, domain név átirányításokat végezhet és/vagy bezárhatja a domain nevet.
4.4. A weboldalon való tagság nem feltétele annak, hogy a BUDGET autóbérlési szolgáltatást nyújtson, és mivel az autóbérlési szolgáltatás Taggá válás nélkül is igénybe vehető, a Tagság keretein belül a Tagnak kínált összes előny "További előnyök"-nek tekintendő.
4.5. A BUDGET bármikor és indoklás nélkül, a Tag előzetes tájékoztatása nélkül módosíthatja a weboldalon kínált szolgáltatások körét és típusait, valamint részben vagy teljesen befagyaszthatja, megszüntetheti vagy lemondhatja a weboldalon kínált szolgáltatásokat.
4.6. A BUDGET bármikor módosíthatja és/vagy frissítheti a szolgáltatást, a bérleti feltételeket és a működést a Szerződésben meghatározott feladatok és tranzakciók hatékonyabb végrehajtása érdekében. A Tagok elfogadják és kijelentik, hogy elfogadják ezeket a változtatásokat, és a változtatásoknak megfelelően járnak el.
4.7. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony nem tartalmaz kötelezettségvállalást a BUDGET-től bérelhető gépjárművek számát, a márkát, a modellt és a modellévet, valamint egyéb kérdéseket illetően. Ezen és egyéb okok miatt a Tag semmilyen jogcímen nem tarthat igényt a BUDGET-tel szemben semmilyen jogra vagy követelésre.
4.8. A BUDGET jogosult a bérleti tevékenységet egyoldalúan nem megkezdeni, leállítani, megszüntetni és/vagy törölni. A Tag elfogadja, kijelenti és vállalja, hogy ezzel kapcsolatban kifogásolási jog nem áll fenn.
 
5. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A tagság a taggá válni kívánó személy által a weboldalon meghatározott tagsági eljárás teljesítésével és a regisztrációs folyamat kitöltésével válik teljessé. A Tag a taggá válással egyben elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a BUDGET által a tagsággal és szolgáltatásokkal kapcsolatos mindennemű, illetve később bejelentendő nyilatkozatot.
5.2. A Tag kijelenti, hogy az általa a tagsági folyamat során megadott személyazonossága, jogosítványa, címe és elérhetősége hiánytalan és helyes, és haladéktalanul tájékoztatja a BUDGET-et, ha adataiban változás történik, és elfogadja, hogy a hiányos, elavult vagy hibás adatok miatt esetlegesen felmerülő jogi vitákért és károkért kizárólag ő a felelős. A BUDGET-re nem hárítható semmilyen felelősség, amely ebből az okból felmerülhet.
5.3. Amíg a Tag igénybe veszi a weboldalon megadott szolgáltatásokat, addig a jogszabályoknak és az általános erkölcsi szabályoknak megfelelően köteles eljárni. A Tag nem folytathat politikai vagy ideológiai propagandát, nem tanúsít más tagokkal szembeni zavaró magatartást, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely személyeket vagy intézményeket rágalmazna, és köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldalon nyújtott szolgáltatások megszakítását vagy megszakítását okozhatja, ellenkező esetben mindennemű kárért személyesen felelős.
5.4. A Tag elfogadja és vállalja, hogy nem sérti meg harmadik személyek szellemi és szabadalmi jogok körébe tartozó jogait, tiszteletben tartja harmadik személyek szerzői jogait, nem folytat tisztességtelen versenyt, tiszteletben tartja az üzleti titkokat és a harmadik személye magánéletét.
5.5. A Tag kijelenti, hogy a weboldal használata során olyan jelszót használ, amelyet mások nem tudnak könnyen kitalálni, ideértve a felhasználónevet, jelszót stb. is, továbbá elfogadja és kijelenti, hogy adatait másokkal nem osztja meg, és személyesen és kizárólagosan felelős ezen információk biztonságáért, mivel azokat nem tárolják a webhely adatbázisában és a BUDGET semmilyen módon nem vállal ezekért felelősséget.
5.6. A Tag elfogadja és kijelenti, hogy kizárólag saját tagsági fiókját használja, más tagok számlainformációit nem használja fel, illetve tagsági számláját másnak nem engedi, ellenkező esetben ha a BUDGET úgy dönt, tagsága megszüntethető, és a Tag köteles megtéríteni a felmerült vagy felmerülő károkat.
5.7. A Tag elfogadja és vállalja, hogy a weboldalra káros programokat, szoftvereket, kódokat és hasonló anyagokat nem küld, és elkerül minden olyan tevékenységet, amely a weboldal és tagjai biztonságát veszélyeztetheti.
5.8. A Tag a tagsági jogviszonyát harmadik félnek nem ruházhatja át.
5.9. A Tag nem korlátozhatja vagy akadályozhatja meg mások használatát a weboldal használatában, és nem zavarhatja a weboldal működését, illetve a weboldal működtetésére használt szervereket vagy hálózatokat.
5.10. A BUDGET nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a weboldal elérésével és használatával kapcsolatban felmerülhet, beleértve, de nem kizárólagosan, a számítógépes hardvert érintő vírustámadások és/vagy a weboldalról szerzett információk által okozott veszteségeket és károkat.
5.11. A Tag beleegyezik abba, hogy semmilyen eszközt, szoftvert vagy eszközt nem használ a weboldal működésének zavarására vagy annak megkísérlésére, nem csatlakozik a weboldalhoz, nem lép fel engedély nélkül, hogy engedély nélkül nem fér hozzá más internetfelhasználók szoftveréhez és adataihoz, és nem használja azokat.
 
6. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
6.1. Az oldal megjelenését és minden tartalmát a vonatkozó jogszabályok és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védik, és minden ezen az oldalon közzétett információ és adat, különösen minden védjegy, logó és szolgáltatási védjegy, a BUDGET vagy a licencadóinak tulajdona. A Tag sem közvetlenül, sem közvetve nem terjesztheti, továbbíthatja, módosíthatja, másolhatja, nem jelenítheti meg, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé, nem dolgozhatja felvagy más módon nem használhatja fel az oldal tartalmát sem közvetlenül, sem közvetve, és nem engedélyezheti másnak az oldal szolgáltatásainak elérését vagy igénybevételét a BUDGET írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a Tag felelős a BUDGET-tel szemben követelt bármely kompenzációs összeg kifizetéséért, a BUDGET-nél felmerült / felmerülő károkért, valamint a harmadik felek által elszenvedett károkért, beleértve, de nem kizárólagosan a licencadókat is.
6.2. A BUDGET összes eszköze, beleértve a webhely szolgáltatásait, a webhely információit, a webhely szerzői joggal védett műveit, a webhely védjegyeit, a webhely kereskedelmi megjelenését vagy a Webhellyel kapcsolatos bármely anyagi és szellemi tulajdonjogot, természetbeni, valamint a személyes jogokkal, kereskedelmi információkkal és know-how-val kapcsolatos minden jog a BUDGET javára van fenntartva.
6.3. Az oldalon található szövegek, grafikák, képek és képek minden joga a BUDGET javára van fenntartva, engedély nélkül nem lementhető.
6.4. A webhely tartalmával, megjelenítésével és szoftverével kapcsolatos bármely jogosulatlan nyilvánosságra hozatal és felhasználás, ideértve, de nem kizárólagosan a vagyoni jogok (feldolgozás, sokszorosítás, terjesztés, képviselet és nyilvános ajánlattétel) bármely jogosulatlan felhasználását is, a szellemi és szabadalmi tulajdonjogok megsértését jelenti.
6.5. A Tagok elfogadják és vállalják, hogy az oldal használata során betartják a hatályos magyar jogszabályok, valamint a hatályos és/vagy jövőbeni jogszabályok rendelkezéseit. Minden jogi, adminisztratív, büntető és pénzügyi felelősség, amely az ezzel ellentétes felhasználás miatt felmerülhet, a Tagot terheli, és a BUDGET fenntartja a megtérítésre irányuló jogait.

7. FELELŐSSÉG
A Tag elfogadja, hogy a weboldalon kínált/közzétett információkban és szolgáltatásokban hiányosságok, kommunikációs problémák, műszaki problémák, infrastrukturális és internet meghibásodások, áramkimaradások és/vagy egyéb problémák merülhetnek fel, és a BUDGET nem köteles értesítést küldeni a Tagnak az ilyen problémák/meghibásodások esetén. A BUDGET jogosult értesítés és indoklás nélkül felfüggeszteni, megszüntetni vagy megszakítani az autókölcsönzési tevékenységet a weboldalon. Ezen okok miatt a Tag semmilyen jogcímen nem követelhet jogosultságot vagy kifizetést a BUDGET-től.
A BUDGET nem garantálja, hogy a szolgáltatás hibamentes vagy folyamatosan elérhető lesz, illetve hogy a szolgáltatás vírusoktól és egyéb káros elemektől mentes lesz. A BUDGET nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen és/vagy közvetett kárért, amely a Tag által a weboldalon történő bármely termék vagy szolgáltatás használatából ered. A Tag elfogadja és kijelenti, hogy a szolgáltatás vagy a weboldal általa történő használatából eredő károkért és veszteségekért maga felelős.
A BUDGET nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen és/vagy közvetett kárért, amely abból eredhet, hogy a Tag valamely terméket vagy szolgáltatást használ a weboldalon. A Tag elfogadja és kijelenti, hogy a szolgáltatás weboldalon történő használatából eredő károkért és veszteségekért maga felelős.
 
8. VIS MAIOR
Vis Maior alatt értendők többek között, de nem kizárólagosan a természeti katasztrófák, járványok vagy világjárványok, zavargások, háborúk, sztrájkok, kommunikációs problémák, műszaki problémák, infrastruktúra és internet meghibásodások, áramkimaradások és rossz időjárási körülmények, amelyek kívül esnek az érintett félésszerű ellenőrzési körén, és amelyek a szükséges gondosság ellenére sem előzhetők meg vagy kerülhetők el. „Vis Maior” esetekben a BUDGET jogosult a jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének késedelmes vagy hiányos teljesítésére vagy elmulasztására, tekintettel arra, hogy ezen Vis Maior idején a BUDGET kötelezettségei felfüggesztésre kerülnek. Ezekben és hasonló esetekben a BUDGET nem minősül késedelmesen vagy hibásan teljesítőnek vagy nemteljesítőnek. Ezekre az esetekre semmilyen jogcímen nem igényelhető kártérítés a BUDGET-től. Abban az esetben, ha a Vis Maior helyzet 7 (hét) napnál tovább tart, a BUDGET jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, kártérítési kötelezettség nélkül, minden előzetes értesítés nélkül felmondani.
 
9. A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE ÉS A JELEN ÁSZF ÁLTAL SZABÁLYOZOTT SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
9.1. Mind a BUDGET, mind a Tag jogosult egyoldalúan, indoklás és értesítés nélkül felmondani a Tag tagságát, valamint felfüggeszteni vagy teljesen megszüntetni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Tag a weboldalról kapott, kap vagy kapna, ha azt kérné. Ebben az esetben a Tag nem jogosult a BUDGET-től elmaradt haszonra, kártérítésre vagy bármely egyéb jogcímre hivatkozva igényt érvényesíteni, jogosulatlan, indokolatlan, nem szándékos és idő előtti felmondásra, rosszhiszemű eljárásra vagy egyéb mentségre hivatkozva, és nem jogosult ezért semmiféle kifizetést kérni.
 
10. A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY IDŐTARTAMA
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony a weboldalon történő jóváhagyás pillanatától lép hatályba, és automatikusan, külön értesítés nélkül megszűnik, ha akár a BUDGET, akár a Tag megszünteti a tagságot és/vagy megszünteti a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.
 
11. TITOKTARTÁS ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
11.1 A Tag a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony teljesítése során a BUDGET-hez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó üzleti, pénzügyi, jogi vagy műszaki, üzleti titok vagy egyéb jogi védelem alá eső információkat köteles bizalmasan kezelni, és azokat nem fedheti fel semmilyen harmadik személynek a BUDGET engedélye nélkül. Ellenkező esetben a Tag felelős a BUDGET-nél felmerült károkért. Ez a titoktartási záradék a szerződéses időszak lejárta után is határozatlan ideig érvényesen fennmarad.
11.2 A Tag Személyes adatai a szerződéses jogviszony teljesítésének megfelelően, vagy egyéb jogszabályban meghatározott okból, a szolgáltatások működtetésének és fejlesztésének keretében automatikusan vagy nem automatikusan kerülnek kezelésre és feldolgozásra. A BUDGET által nyújtott szolgáltatások, mint például foglalási és járműértékesítési szolgáltatások, a cég ismertségének növelése érdekében ajándékok és üzenetek kerülnek küldésre hirdetményekkel/ünnepi alkalmakkal és egyéb tartalmakkal, valamint általános vagy személyre szabott hirdetésekkel, kampányinformációkkal a szolgáltatások népszerűsítésére, marketingjére, a szolgáltatások fejlesztése érdekében. Ezek feldolgozása más célokból történik, például az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében, az ügyfelek elégedettségének vagy panaszainak kezelésével kapcsolatban, valamint vásárlói felmérések és visszajelzések lebonyolítása céljából a hűségprogram keretében. A személyes adatok kezelése a Tagok által a regisztráció során adandó hozzájárulásán alapul.
11.3 Az Otokoc Hungary Adatvédelmi Szabályzata ide kattintva érhető el: https://www.budget.hu/szemelyes-adatok-vedelme
11.4 Abban az esetben, ha a Tag jóváhagyta kereskedelmi elektronikus üzenetek küldését, a BUDGET-nek megadott jelenlegi vagy a jövőben adandó elérhetőségi címekre, a hatályos jogszabályok és az Otokoc Hungary adatvédelmi szabályzata keretein belül, kereskedelmi üzenet küldhető adatokkal, hang- és videotartalommal mindenféle kereskedelmi célból, ideértve, de nem kizárólagosan, kereskedelmi elektronikus üzeneteket a nyújtott árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos változtatásra, felhasználásra és karbantartásra, elektronikus úton, például e-mail, rövid üzenet szolgáltatás segítségével.
 
12. ÉRTESÍTÉSEK
A Felek elfogadják és vállalják, hogy a tagsági folyamat során megadott címek jogszerű bejelentési címek, és ha a másik felet a címváltozásról írásban nem értesítik, az ezen címekre küldött értesítések a joghatályos értesítés minden következményével járnak együtt.
A tag, a szerződésben és a szolgáltatásokban végrehajtandó változtatások, a tagság felmondása, jelen szerződés megszűnése, felmondása stb. a tagsági folyamat során megadott e-mail címen mindenféle értesítést vállalt, elfogadja és vállalja, hogy függetlenül attól, hogy az e-mailben tett értesítések megérkeznek-e vagy sem, az értesítést a KÖLTSÉGVETÉS a kiküldéstől kezdve értesítette, és ennek jogkövetkezményei lesznek.
A Tag vállalja, hogy a szerződésben és a szolgáltatásokban végrehajtandó változtatásokról, a tagság megszüntetéséről, a jelen szerződés felmondásáról, felmondásáról stb. mindenféle értesítés a tagsági folyamat során megadott e-mail címre, és a Tag elfogadja és vállalja, hogy függetlenül attól, hogy az e-mailben küldött értesítések megérkeztek-e vagy sem, az értesítés elküldésétől számítva a KÖLTSÉGVETÉS által elküldöttnek minősül, és annak jogi következményei lesznek.
A szerződésben és a szolgáltatásokban végrehajtandó változtatások, a tagság felmondása, a jelen szerződés felmondása, felmondása stb. esetére a Tag beleegyezik és elfogadja, hogy mindenféle értesítés a tagság során megadott e-mail címre kerül megküldésre. A Tag elfogadja és tudomásul veszi, hogy függetlenül attól, hogy az e-mailben küldött értesítések megérkeztek-e vagy sem, az értesítés az elküldésétől kezdve a BUDGET által elküldöttnek minősül, annak jogkövetkezményeivel együtt. A BUDGET nem vállal felelősséget a Taghoz intézett értesítések késedelméért vagy nem-kézbesítéséért és annak következményeiért. Fax nem használható a Tag BUDGET-tel folytatott levelezésében.
 
13. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSAI
A BUDGET jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit a Tag értesítése és indokolás nélkül egyoldalúan megváltoztatni. Úgy kell tekinteni, hogy a Tag elfogadta a szóban forgó változtatásokat attól a pillanattól kezdve, hogy azokat a weboldalon közzétették. A Tag mindezt visszavonhatatlanul elfogadja.
 
14. ALKALMAZANDÓ JOG
14.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseire és a Felek azon alapuló szerződéses kapcsolataira a magyar jog, ideértve az Európai Unió Magyarországon közvetlenül alkalmazandó jogszabályait is, az irányadó. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos bármely jogvitában kizárólag a magyar bíróságok joghatósággal, a hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok közülük pedig az Otokoc Hungary Kft. székhelye szerinti bíróság illetékes.
14.2. A Tag elfogadja, hogy a BUDGET nyilvántartásai és könyvei, valamint a BUDGET számítógépes és internetes környezetében található minden dokumentum, információ, írás és feljegyzés az egyedüli, kizárólagos és végleges bizonyíték, és kötelező érvényű abban az esetben, abban az esetben, ha a Felek között a közöttük fennálló szerződéses jogviszony tekintetében anyagi vagy jogi vita keletkezik, és a Tag ezeket bizonyítékként fogadja el.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
15.1. Ha a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ÁSZF többi rendelkezése érvényben marad.
15.2. Ha a BUDGET az ÁSZF szerinti bármely jogát vagy hatáskörét nem gyakorolja vagy késedelmesen gyakorolja, az nem jelenti az adott jogról vagy hatáskörről való lemondást, és valamely jog vagy hatáskör kizárólagos vagy részleges gyakorlása nem akadályozza meg annak vagy bármely más jogának későbbi gyakorlását. A jelen ÁSZF bármely feltételéről, kikötéséről vagy rendelkezéséről való lemondás nem minősül az adott feltételről, kikötésről vagy rendelkezésről történő későbbi vagy folyamatos joglemondásnak és nem értelmezhető akként.
15.3. Jelen ÁSZF a Weboldalon történő jóváhagyás időpontjától kezdve a Weboldalon korábban jóváhagyott szerződések helyébe lép, ha voltak ilyenek. Vita esetén a jelen ÁSZF rendelkezései minden szerződésre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azokat a jelen ÁSZF hatálybalépése előtt vagy azt követően hagyták jóvá.
15.4. A Tag kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az oldalon található eljárásokat és szabályokat. A Tag kijelenti, hogy a jogkövetkezmények ismeretében és azok megértésével azokat a rendelkezéseket is elfogadja a szerződés egészében, amelyek a későbbiekben az érdekeivel esetleg ellentétessé válhatnak.
15.5. Tag jelen szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit a UDGET előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedményezheti.
15.6 A jogszabályok által megengedett mértékig a BUDGET nem vállal felelősséget közvetett, következményes vagy büntető jellegű károkért (ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért). A BUDGET felelőssége bármely kötelezettség vagy jótállás megszegéséből eredő károkért, ideértve a Tag kártalanítási kötelezettségét, valamint harmadik személyek kártalanítási kötelezettségét, a jelen ÁSZF-hez kapcsolódóan a BUDGET-nek fizetendő díj összegének mértékében kerül korlátozásra, azt nem haladhatja meg. A BUDGET semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Tagot ért közvetett károkért.
 
16. HATÁLYBALÉPÉS ÉS ELFOGADÁS
16.1. Jelen ÁSZF azon a napon lép hatályba, amikor azt a BUDGET a weboldalon közzétette. A tagok a regisztrációs folyamat kitöltésével és a weboldal használatával elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. A BUDGET jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja, és a változások közvetlenül a honlapon való megjelenés napján, előzetes értesítés és/vagy elfogadás nélkül lépnek hatályba, a verziószám és a változás időpontjának megadásával.